Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetgeheimen en een cliënt waarop Voetgeheimen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanning Voetgeheimen

Voetgeheimen zal de voetreflexbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op basis van de door de cliënt aangeleverde informatie aan voetgeheimen.

3. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien men voor een afspraak op een maandag verhinderd is, geld dat dit uiterlijk op de vrijdag voor de afspraak, 72 uur van tevoren wordt gemeld. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetgeheimen het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, mag Voetgeheimen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

4. Betaling

Voetgeheimen vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of per bankoverschrijving te voldoen. De betaling dient afhankelijk van wat eerst is, binnen 14 dagen of voor de volgende behandeling voldaan te zijn. Indien de betaling niet op tijd is voldaan zullen er aanvullende administratiekosten worden berekend. Mocht in de opvolgende 14 dagen nog geen betaling zijn ontvangen wordt de openstaande betaling middels de inzet van een incassobureau afgehandeld. Bijkomende incasso kosten zijn voor rekening van de cliënt.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Voetgeheimen op de dag van de eerste behandeling van alle gegevens welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetgeheimen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het administratiesysteem. Voetgeheimen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Voetgeheimen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, voetgeheimen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Voetgeheimen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetgeheimen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het vestigingsadres. Voetgeheimen is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel welke is ontstaan bij het betreden van het vestigingsadres alsmede door de behandeling die cliënt heeft ondergaan.